Με βάση την ανασκόπηση της βιβλιογραφίας, τα μέσα και οι πόροι καθώς και το Media Centre της ενότητας του εκπαιδευτικού σεμιναρίου αναφέρονται και στο διαδραστικό περιβάλλον μάθησης Moodle >>

Αυτό το συμπληρωματικό υλικό εφαρμόστηκε στο πιλοτικό πρόγραμμα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης καθώς και στο πρόγραμμα συνεχούς κατάρτισης για συμβούλους σταδιοδρομίας, μέντορες και άλλους επαγγελματίες που εργάζονται στον δημόσιο τομέα (π.χ. γραφεία ευρέσεως εργασίας, επιμελητήρια, κέντρα εργασίας παρακείμενων υπηρεσιών) ή σε ιδιωτικό πλαίσιο (Υπηρεσίες ανθρώπινου δυναμικού, ελεύθεροι επαγγελματίες).

Το περιεχόμενο, το υλικό και οι πόροι στοχεύουν στο να παρέχουν σε διδάσκοντες, εκπαιδευόμενους και επαγγελματίες, επιπρόσθετο εκπαιδευτικό υλικό, προκειμένου να οργανώσουν και να διαμορφώσουν το πρακτικό κομμάτι της εκπαίδευσης.

Το Media Centre παρέχει μια ποικιλία πόρων και υλικού, όπως βίντεο, πρακτικά εργαλεία, ενημερωτικά δελτία, δραστηριότητες, καθώς και ασκήσεις για τους διδάσκοντες, τους εκπαιδευόμενους και τους συμβούλους σταδιοδρομίας.

Authors of the video:
Monika Petermandl: Script
Melanie Nischt: Design and presentation

A short webinar which describes the main findings from the transnational synthesis (developed within Literature review). It summarizes the review of theoretical frameworks, promising practices and actual needs based on literature, media and other resources, which we have conducted in six countries. It provides an overview of the state of innovative research and development and higher education programs related to the project’s overall topic: career guidance and development for employees.

Ανασκόπηση της βιβλιογραφίας


Οδηγίες για καινοτόμες πρακτικές

Τα πνευματικά παράγωγα-παραδοτέα του IO2 βασίζονται σε δύο έρευνες: η πρώτη αφορά την διερεύνηση της τρέχουσας πρακτικής, των αναγκών και των απαιτήσεων των ειδικών και των επαγγελματιών στους τομείς της ΣΑΣ και του ΔΑΔ. Η δεύτερη έχει να κάνει με την διερεύνηση του ρόλου που διαδραματίζουν τα Δίκτυα στο πλαίσιο της ανάπτυξης σταδιοδρομίας με βάση τις επιχειρήσεις.


ΟΔΗΓΟΣ ΜΑΘΗΤΩΝ

ΟΔΗΓΟΣ ΜΑΘΗΤΩΝ (EN) >>

ΟΔΗΓΟΣ ΜΑΘΗΤΩΝ (DE) >>

ΟΔΗΓΟΣ ΜΑΘΗΤΩΝ (NL) >>

ΟΔΗΓΟΣ ΜΑΘΗΤΩΝ (IT) >>

ΟΔΗΓΟΣ ΜΑΘΗΤΩΝ (GR) >>

ΟΔΗΓΟΣ ΜΑΘΗΤΩΝ (SR) >>

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (EN) >>

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (DE) >>

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (NL) >>

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (IT) >>

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (GR) >>

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣl (SR) >>

Σε αυτόν τον μεθοδολογικό οδηγό, οι αναγνώστες θα βρουν τέσσερις βασικές ενότητες. Στην πρώτη ενότητα παρέχεται περιγραφή της δομής και του περιεχομένου του εκπαιδευτικού σεμιναρίου. Στη δεύτερη ενότητα παρουσιάζεται η παιδαγωγική προσέγγιση με προτάσεις για τον τρόπο χρήσης του παρεχόμενου διδακτικού και μαθησιακού υλικού. Στην τρίτη ενότητα, μετά τον ορισμό της έννοιας της καινοτομίας, περιγράφουμε το πώς η κάθε ενότητα είναι καινοτόμος και πληροί τους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης της Ατζέντας του ΟΗΕ για το 2030. Τέλος, για κάθε ενότητα παρέχεται λεπτομερής περιγραφή του στόχου και του μαθησιακού πλάνου, καθώς και ο κατάλογος του διδακτικού και μαθησιακού υλικού.

Εκπαιδευτικό σεμινάριο για Συμβούλους και Μέντορες – Διδακτικό πλαίσιο (EN) >>

Εκπαιδευτικό σεμινάριο για Συμβούλους και Μέντορες – Διδακτικό πλαίσιο (DE) >>

Εκπαιδευτικό σεμινάριο για Συμβούλους και Μέντορες – Διδακτικό πλαίσιο (NL) >>

Εκπαιδευτικό σεμινάριο για Συμβούλους και Μέντορες – Διδακτικό πλαίσιο (IT) >>

Εκπαιδευτικό σεμινάριο για Συμβούλους και Μέντορες – Διδακτικό πλαίσιο (GR) >>

Εκπαιδευτικό σεμινάριο για Συμβούλους και Μέντορες – Διδακτικό πλαίσιο (SR) >>

Αυτό το εκπαιδευτικό σεμινάριο είναι το αποτέλεσμα του πνευματικού παραγώγου 4 (ΙΟ4), του έργου Erasmus+ CONNECT!. Αυτό το πνευματικό παράγωγο είναι μια προσαρμογή του Εκπαιδευτικού Μαθήματος Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης που αναπτύχθηκε για τους σκοπούς του πνευματικού παραγώγου 3 (ΙΟ3). Στόχος του εκπαιδευτικού σεμιναρίου είναι να εξοπλίσει τους επαγγελματίες ΣΑΣ και ΔΑΔ/ΑΑΔ με στρατηγικές και σχετικό υλικό που θα τους βοηθήσουν στο καθημερινό τους συμβουλευτικό έργο. Σε αυτόν τον οδηγό, οι αναγνώστες μπορούν να βρουν μια συνολική περιγραφή της δομής και των περιεχομένων του εκπαιδευτικού μαθήματος, καθώς και μια λεπτομερή περιγραφή των στόχων, του περιεχομένου και της λίστας του διδακτικού και μαθησιακού υλικού για κάθε μια από τις διδακτικές ενότητες.

Το εκπαιδευτικό σεμινάριο είναι προσβάσιμο μέσω της πλατφόρμας Moodle

https://connect-erasmus.eu/moodle

Η πλατφόρμα εκπαίδευσης είναι διαθέσιμη χωρίς εγγραφή με την επιλογή “Σύνδεση ως επισκέπτης” για την επισκόπηση του υλικού των μαθημάτων.

Οι μαθητές μπορούν να εγγραφούν στην πλατφόρμα και για αυτοεκπαίδευση: μπορούν να επανεξετάσουν το υλικό του μαθήματος και να ολοκληρώσουν τεστ αξιολόγησης γνώσεων.

Αυτό το εκπαιδευτικό σεμινάριο απευθύνεται σε φοιτητές που έχουν βασικές γνώσεις στην εργασιακή και οργανωτική ψυχολογία και στον επαγγελματικό προσανατολισμό και τη συμβουλευτική. Θα μπορούσε να φανεί χρήσιμο για όλα τα εκπαιδευτικά προγράμματα που στοχεύουν στην παροχή γνώσεων και ικανοτήτων σχετικά με την σύνδεση των δύο πεδίων στο πλαίσιο των μικρομεσαίων επιχειρήσεων.

Δομή του εκπαιδευτικού σεμιναρίου: Το σεμινάριο αποτελείται από 5 ενότητες και κάθε ενότητα περιλαμβάνει 3 συναντήσεις. Ο συνολικός αριθμός συναντήσεων ανέρχεται στις 15.

Συνήθως, σε κάθε ενότητα, η πρώτη συνάντηση πραγματεύεται το θεωρητικό πλαίσιο και συνθέτει τη βιβλιογραφία, η δεύτερη εισάγει μεθόδους και εργαλεία, και η τρίτη εστιάζει στην πρακτική εφαρμογή τους. Κάθε συνάντηση διαρκεί 90 λεπτά, δηλαδή 4 ώρες και 30 λεπτά για κάθε ενότητα και 22,5 ώρες συνολικά.

Για να εκτελέσετε τις διαδραστικές δραστηριότητες με τους μαθητές σας, για να αναθέσετε για παράδειγμα στον μαθητή να ανεβάσει μια προσωπική έκθεση, (ομαδική) εργασία ή οποιαδήποτε άλλη δραστηριότητα, συνιστούμε να κατεβάσετε τον φάκελο με το υλικό του εκπαιδευτικού σεμιναρίου από τον παρόντα ιστότοπο και να τον επαναφέρετε στην ιστοσελίδα Moodle.

https://drive.google.com/drive/folders/1gah4nRDK-2MPRPrZT3qkhyhAPeLpiQql

Οδηγίες για την επαναφορά του εκπαιδευτικού σεμιναρίου στο Moodle με χρήση φακέλου αρχειοθέτησης: