Με βάση την ανασκόπηση της βιβλιογραφίας, των μέσων και των πόρων, και το πρόγραμμα μαθημάτων, θα δοθεί έμφαση εδώ στη παροχή συμπληρωματικού περιεχομένου , υλικού και πηγών που θα είναι διαθέσιμα στο κέντρο πληροφόρησης ως το διαδραστικό εκπαιδευτικό περιβάλλον. Αυτό το συμπληρωματικό υλικό θα εφαρμοστεί  τόσο στο πιλοτικό πρόγραμμα μαθημάτων της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης όσο και στην ενδοϋπηρεσιακή εκπαίδευση για σύμβουλους σταδιοδρομίας και επαγγελματίες που απασχολούνται είτε στον δημόσιο τομέα (π.χ. γραφεία ευρέσεως εργασίας , επιμελητήρια , κέντρα εργασίας παρακείμενων υπηρεσιών) είτε στον ιδιωτικό (εταιρείες παροχής υπηρεσιών σχετικών με το Ανθρώπινο Δυναμικό, ελεύθερους επαγγελματίες).

Το περιεχόμενο, το υλικό και οι πηγές αποσκοπούν στην παροχή πρόσθετου υλικού εργασίας σε εισηγητές, φοιτητές αλλά και επαγγελματίες προκειμένου να οργανώσουν και να διαμορφώσουν τη ροή εργασίας τους.

Το Κέντρο Πληροφόρησης θα παρέχει μια ποικιλία πηγών και υλικού όπως βίντεο, πρακτικά προσανατολισμένα εργαλεία και πόρους, ενημερωτικά δελτία, δραστηριότητες, ασκήσεις για εισηγητές, φοιτητές και συμβούλους σταδιοδρομίας.