Medija centar uključuje resurse prikupljene na osnovu pregleda literature, medija i drugih resursa, kao i kroz pripremu kurseva za studente i karijerne praktičare, koji su dostupni kroz interaktivno okruženje za učenje Moodle >>.

Ovaj dopunski materijal je primenjen u okviru pilot kursa za studente univerziteta kao i u okviru stručne obuke za karijerne savetnike i druge karijerne praktičare koji rade u javnim službama (npr. agencije za zapošljavanje, komore, centri za zapošljavanje) ili u privatnim kompanijama (HR službe, nezavisni konsultanti).

Sadržaj, materijal i sredstva imaju za cilj da predavačima i studentima, kao i karijernim praktičarima obezbede dodatni radni materijal u cilju organizovanja i unapređenja praktičnog rada.

Medija centar obezbeđuje razne resurse i materijale kao što su video snimci, praktični alati i resursi, radni materijali, predlozi aktivnosti i vežbe za predavače, studente i karijerne savetnike.

Authors of the video:
Monika Petermandl: Script
Melanie Nischt: Design and presentation

A short webinar which describes the main findings from the transnational synthesis (developed within Literature review). It summarizes the review of theoretical frameworks, promising practices and actual needs based on literature, media and other resources, which we have conducted in six countries. It provides an overview of the state of innovative research and development and higher education programs related to the project’s overall topic: career guidance and development for employees.

Pregled literature


Smernice za inovativnu praksu

Proizvod intelektualnog rada IO2 je zasnovan na dva istraživanja. Prvim istraživanjem su ispitane trenutne prakse, potrebe i zahtevi stručnjaka i profesionalaca u oblastima karijernog vođenja i savetovanja i razvoja ljudskih resursa. Drugo je istraživanje uloge koju mreže i klasteri imaju u kontekstu razvoja karijere u okviru preduzeća.


Vodič za studente

Vodič za studente (EN) >>

Vodič za studente (DE) >>

Vodič za studente (NL) >>

Vodič za studente (IT) >>

Vodič za studente (GR) >>

Vodič za studente (SR) >>

HIGHER EDUCATION COURSE MANUAL

Vodič za kurs u oblasti visokog obrazovanja (EN) >>

Vodič za kurs u oblasti visokog obrazovanja (DE) >>

Vodič za kurs u oblasti visokog obrazovanja (NL) >>

Vodič za kurs u oblasti visokog obrazovanja (IT) >>

Vodič za kurs u oblasti visokog obrazovanja (GR) >>

Vodič za kurs u oblasti visokog obrazovanja (SR) >>

U ovom metodološkom vodiču čitaoci nalaze četiri glavna odeljka. U prvom delu je dat opis strukture i sadržaja programa obuke. U drugom delu je predstavljen pedagoški pristup sa predlozima kako da se koriste obezbeđeni materijali za nastavu i učenje. U trećem odeljku nakon definicije inovacije, opisujemo na koji način su didaktičke jedinice kursa inovativne i kako su povezane sa ciljevima održivog razvoja Agende Ujedinjenih nacija 2030. Na kraju je za svaku didaktičku jedinicu dat detaljan opis ciljeva i plana učenja i lista nastavnih materijala i materijala za učenje.

Kurs za karijerne praktičare – didaktički okvir (EN) >>

Kurs za karijerne praktičare – didaktički okvir (DE) >>

Kurs za karijerne praktičare – didaktički okvir (NL) >>

Kurs za karijerne praktičare – didaktički okvir (IT) >>

Kurs za karijerne praktičare – didaktički okvir (GR) >>

Kurs za karijerne praktičare – didaktički okvir (SR) >>

Program obuke je rezultat proizvoda intelektualnog rada 4 Erazmus+ projekta CONNECT!. Program je nastao adaptacijom programa kursa u visokom obrazovanju koji je razvijen za potrebe proizvoda intelektualnog rada 3. Cilj obuke je da opremi karijerne praktičare i zaposlene u ljudskim resursima strategijama i relevantnim materijalima koji će im pomoći u svakodnevnom savetodavnom radu. U ovom vodiču čitaoci mogu pronaći sveobuhvatan opis strukture i sadržaja obuke, kao i detaljan opis ciljeva, strukture i spisak nastavnog materijala za svaku od didaktičkih jedinica.

Kursevi su dostupni putem Moodle platforme

https://connect-erasmus.eu/moodle

Platforma za obuku je dostupna bez registracije koristeći opciju „Prijavite se kao gost“ za pregled materijala kursa.

Studenti se mogu registrovati na platformi kako bi je koristili za samostalno učenje: za pristup materijalima kursa i rešavanje testova za procenu znanja.

Ovaj kurs je namenjen studentima koji imaju osnovna znanja iz psihologije rada, organizacione psihologije i karijernog vođenja i savetovanja. Mogao bi biti koristan za sve kurseve koji imaju za cilj da pruže znanja i razviju kompetencije o povezanosti između karijernog vođenja i savetovanja i razvoja ljudskih resursa, naročito u kontekstu malih i srednjih preduzeća.

Struktura kursa: kurs se sastoji od 5 didaktičkih jedinica, svaka od njih sadrži 3 sesije učenja, a ukupno ima 15 sesija.

U svakoj od didaktičkih jedinica, prva sesija opisuje teorijske pristupe i daje sintezu literature, druga opisuje metode i alate dok se treća fokusira na praksu.

Svaka od sesija traje 90 minuta, a svaka od didaktičkih jedinica 4 sata i 30 minuta. Ukupno je predviđeno 22.5 sati za ceo kurs.

Da biste obavljali interaktivne aktivnosti sa svojim studentima, na primer da biste dali studentima zadatak da pošalju odgovore na pitanja za refleksiju ili odgovore na zadatke za rad od kuće, realizovali grupni rad ili bilo koju drugu interaktivnu aktivnost, preporučujemo da preuzmete arhivu materijala kursa sa veb stranice ovde i integrišete je u svoj Moodle sajt.

https://drive.google.com/drive/folders/1gah4nRDK-2MPRPrZT3qkhyhAPeLpiQql

Uputstva za ponovno uspostavljanje Moodle kursa koristeći arhivsku datoteku: