ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Στην Ευρώπη, περισσότεροι από 220 εκατομμύρια άνθρωποι εργάζονται σε μικρές ή μεγάλες εταιρίες. Παράλληλα με την εργασία τους, οι άνθρωποι συχνά χρειάζεται να προσαρμόζουν και να αναπτύσσουν την καριέρα τους. Η δια βίου συμβουλευτική σταδιοδρομίας και οι συναφείς υπηρεσίες αποτελούν σημαντικά μέσα σε αυτό το πλαίσιο (EU resolution 2004· 2008). Εν’ όψει των δημογραφικών αλλαγών, της επικείμενης ψηφιοποίησης και εξατομίκευσης, της οικονομικής κρίσης, του παγκόσμιου ανταγωνισμού και της έλλειψης δεξιοτήτων, πολλοί οργανισμοί στην Ευρώπη δέχονται πίεση για να βρουν και να κρατήσουν ταλαντούχους εργαζόμενους σε όλες τις βαθμίδες δεξιοτήτων οι οποίοι έχουν τα σωστά προσόντα, ικανότητες και κίνητρα. Ταυτόχρονα, οι εργαζόμενοι μετακινούνται ολοένα και περισσότερο, ψάχνουν για ελκυστικές, σταθερές και προσανατολισμένες προς το μέλλον ευκαιρίες απασχόλησης και χρειάζονται υποστήριξη για να έχουν πρόσβαση στην προσφορά εργασίας σε όλη την Ευρώπη.

Καινοτόμα, εξατομικευμένη δια βίου καθοδήγηση: Κεντρικός ρόλος μελλοντικών συμβούλων σταδιοδρομίας

Οι φοιτητές και οι επαγγελματίες, ως (μελλοντικοί) ειδικοί και επαγγελματίες στην Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού (ΔΑΔ), οι ακαδημαϊκοί στο Πανεπιστήμιο και οι εκπαιδευτές επαγγελματικής κατάρτισης (ΕΕΚ), καθώς και οι σύμβουλοι στον δημόσιο και ιδιωτικό τομέα παίζουν σημαντικό ρόλο στην εφαρμογή των προβλεπόμενων αλλαγών. Το πρόγραμμα ‘CONNECT!’ θα τους αντιμετωπίσει ως ομάδες στόχευσης μέσα από σειρά μαθημάτων και εκπαιδεύσεων. Θέματα σταδιοδρομίας θα ενσωματωθούν σε διαφορετικά πεδία και διεπιστημονικά προγράμματα σπουδών. Έμμεσος στόχος είναι οι περισσότεροι από 220 εκατομμύρια εργαζόμενοι (μεμονωμένοι δικαιούχοι). Έχοντας επίγνωση ότι το έργο δεν είναι δυνατόν να αγγίξει όλους αυτούς τους ανθρώπους, στόχος είναι να επέλθει αλλαγή στις μελλοντικές πρακτικές για την εξέλιξη της σταδιοδρομίας στις επιχειρήσεις. Οι ομάδες στόχευσης συμπεριλαμβάνουν εργαζόμενους όλων των ηλικιών, όλων των εκπαιδευτικών βαθμίδων και πιστοποιήσεων. Συμπεριλαμβάνονται ειδικά οι εργαζόμενοι που αντιμετωπίζουν ειδικές δυσκολίες και κινδύνους. Οι σπουδαστές ΕΕΚ και οι ασκούμενοι από τον τομέα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης αποτελούν ομάδες ειδικού ενδιαφέροντος.

CONNECT! – Σύνδεση της Συμβουλευτικής Σταδιοδρομίας με την Ανάπτυξη Ανθρωπίνων Πόρων: Καινοτόμο Πρόγραμμα Ανωτέρων Σπουδών

ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Ο στόχος του έργου είναι η σύνδεση της συμβουλευτικής και ανάπτυξης σταδιοδρομίας (ΣΑΣ) αφενός και της ανάπτυξης των ανθρωπίνων πόρων (ΑΑΠ) στις επιχειρήσεις αφετέρου, για την τριτοβάθμια εκπαίδευση και την πρακτική άσκηση. Με βάση τα αποτελέσματα του έργου, όπως έχουν οριστεί από τους εταίρους, οι πιο καρποφόροι πόροι που θα αναπτυχθούν θα διατηρηθούν, θα κατηγοριοποιηθούν, και θα μοιραστούν με ανθρώπους στον ακαδημαϊκό χώρο και στον ιδιωτικό τομέα για ένα χρονικό διάστημα τριών ετών. Το έργο αναμένεται να ενισχύσει την συμβουλευτική και ανάπτυξη σταδιοδρομίας, καθώς και τις σχετικές μορφές υποστήριξης των εργοδοτών και των εργαζομένων τους.

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ

Τίτλος Έργου: CONNECT! – Connecting Career Counselling and Human Resource Development
in Enterprises for Higher Education and Training in Practice

Πρόγραμμα: Erasmus+ KA2 – Strategic Partnerships for Higher Education

Αριθμός Έργου: 2019-1-DE01-KA203-005010

Περίοδοι: 01/09/2019 -31/08/2022

Συντονιστικό Ίδρυμα: Hochschule der Bundesagentur für Arbeit (HdBA) (University of Applied Labour Studies of the Federal Employment Agency) (Mannheim, Germany)

Συμμετέχουσες Χώρες: Ιταλία, Αυστρία, Ολλανδία, Ελλάδα, Σερβία, Λιθουανία

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ

ΓΕΡΜΑΝΙΑΙΤΑΛΙΑΑΥΣΤΡΙΑΟΛΛΑΝΔΙΑΕΛΛΑΔΑΣΕΡΒΙΑΛΙΘΟΥΑΝΙΑ