ACHTERGROND

De veranderingen op de arbeidsmarkt gaan steeds sneller. Voor de meer dan 220 miljoen mensen die in Europa werken, zowel bij grote multinationals als in het MKB geldt dat zij zich gedurende hun loopbaanontwikkeling steeds vaker moeten aanpassen aan veranderende omstandigheden. Dat betekent dat het belang van goede loopbaandienstverlening gedurende het hele werkzame leven toeneemt (EU resolution 2004; 2008). Als gevolg van ontwikkelingen op tal van terreinen moeten ook bedrijven en organisaties steeds flexibeler inspelen op veranderingen. Trends op het gebied van economie, demografie, technologie, politiek en cultuur kunnen leiden tot spanningen op de arbeidsmarkt. En ontwikkelingen als individualisering, digitalisering en globalisering maken dat Europese bedrijven zich in toenemende mate voor de uitdaging gesteld zien om talent met de juiste copetenties, kwalificaties en instelling te vinden en aan zich te binden. Tegelijkertijd neemt het belang van mobiliteit van werknemers toe en daarmee de behoefte aan ondersteuning bij het ontwikkelen van duurzame loopbaanperspectieven en het ontsluiten van mogelijkheden op de arbeidsmarkt, zowel binnen Europa als daarbuiten.

De rol van toekomstige loopbaanprofessionals bij de innovatie van loopbaanontwikkeling in bedrijven

Doelgroep van het CONNECT! Project wordt in eerste instantie gevormd door studenten in het Hoger Onderwijs en (aankomende) HR- en loopbaanprofessionals n het werkveld alsmede onderzoekers, opleiders, trainers en andere kenniswerkers in het academische en het hoger en middelbaar beroepsonderwijsveld. Professionals in het brede HR-veld, zowel in de private als in het publieke domein vervullen een cruciale rol bij de implementatie van nieuwe arrangementen om de noodzakelijke verandering te realiseren. Het CONNECT! Project ziet hen als de belangrijkste doelgroep voor nieuw te ontwikkelen interdisciplinaire opleidingen en trainingen op het gebied van loopbaanontwikkeling in bedrijven.

In tweede instantie en iets meer indirect rekenen de projectpartners echter ook al die 220 miljoen individuele burgers die in Europa actief zijn op de arbeidsmarkt als en indirecte doelgroep die dient te worden bereikt. Alhoewel het niet mogelijk is om hen rechtstreeks te bedienen is een onderliggende doelstelling om voor die omvangrijke groep het verschil te maken door het ontwikkelen van nieuwe arrangementen voor loopbaanontwikkeling in en tussen bedrijven. Daarbij gaat het om ieder individu, ongeacht leeftijd, geslacht, opleidings- of kwalificatieniveau. Expliciet gaat het daarbij ook om personen met een kwetsbare positie op de arbeidsmarkt en om studenten en cursisten die nog in het (middelbare en hogere) berepsonderwijs en et praktijkonderwijs zitten.

CONNECT! – Ontwikkeling van een HBO leerroute.

KORTE OMSCHRIJVING

Doel van het project is een verbinding te maken tussen het kennisgebied van de loopbaanbegeleiding en –ontwikkeling enerzijds en dat van de Human Resource Development binnen bedrijven en organisaties anderzijds ten behoeve van de opleiding en training van HR-professionals. Op basis van projectdoelen, zoals omschreven door de projectpartners zal de meest innovatieve en perspectiefrijke kennis en ervaring worden geïnventariseerd, beschreven en verspreid binnen het HR-werkveld en de kennispartners binnen onderwijs en bedrijfsleven. De looptijd van het project is drie jaar. Doel is om in die tijd een substantiële bijdrage te leveren aan de kennisontwikkeling en professionalisering van de ondersteuning van de loopbaanontwikkeling van bedrijven en hun medewerkers.

NADERE INFORMATIE

Project Titel: CONNECT! – Connecting Career Counselling and Human Resource Development
in Enterprises for Higher Education and Training in Practice

Programma: Erasmus+ KA2 – Strategic Partnerships for Higher Education

Project No.: 2019-1-DE01-KA203-005010

Project periode: Van 1 september 2019 tot 31 augustus 2022

Project coordinator: Hochschule der Bundesagentur für Arbeit (HdBA) (University of Applied Labour Studies of the Federal Employment Agency) (Mannheim, Germany)

Deelnemende landen: Italie, Oostenrijk, Nederland, Griekenland, Servie en Litouwen

PARTNERSCHAP

Germany Italie OostenrijkNederland Griekenland Servie Litouwen