Το έργο στοχεύει στην επίτευξη μιας σειράς αποτελεσμάτων. Στο έργο αποκαλούνται πνευματικά αποτελέσματα (intellectual outcomes, ‘IO’). Είναι αριθμημένα από IO1 έως IO7. Στο έργο διακρίνουμε τα ακόλουθα 7 παραδοτέα:

OutcΑποτέλεσμα 1ο: Ανασκόπηση βιβλιογραφίας (IO1)

Ένα από τα πρώτα αποτελέσματα πάνω στα οποία εργαζόμαστε είναι μια ανασκόπηση των θεωρητικών πλαισίων, των πρακτικών και των πραγματικών αναγκών με βάση την βιβλιογραφία, τα διαδικτυακά μέσα πληροφόρησης και άλλες πηγές. Η ακαδημαϊκή εκπαίδευση στο πεδίο της συμβουλευτικής και της ανάπτυξης σταδιοδρομίας (ΣΑΣ) στο πλαίσιο της διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού (ΔΑΔ) και ανάπτυξη ανθρωπίνων πόρων (ΑΑΠ) απαιτεί μια καλά εδραιωμένη βάση γνώσεων. Ο στόχος αυτού του πρώτου αποτελέσματος είναι να συνοψίσει την κατάσταση των καινοτόμων προγραμμάτων έρευνας και ανάπτυξης καθώς και των προγραμμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης που σχετίζονται με το γενικό θέμα του έργου: συμβουλευτική σταδιοδρομίας και ανάπτυξη των εργαζομένων.

Αποτέλεσμα 2ο: Kατευθυντήριες γραμμές για καινοτόμες πρακτικές (IO2)

Μετά από την ανασκόπηση της υπάρχουσας θεωρίας και των πρακτικών, το δεύτερο παραδοτέο έχει ως στόχο τη συλλογή πληροφοριών σχετικών με τις υπάρχουσες πρακτικές, ανάγκες και απαιτήσεις των κύριων ομάδων στόχων του έργου:

-Ειδικοί και επαγγελματίες στους τομείς της ΣΑΣ και της ΔΑΔ/ΑΑΠ

-Διδάσκοντες και εκπαιδευτές στον χώρο της εκπαίδευσης (Εκπαιδευτές Επαγγελματικής Κατάρτισης και Ακαδημαϊκοί σε Ανώτερα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα)

-Εργαζόμενοι, σπουδαστές Επαγγελματικής Κατάρτισης και συμμετέχοντες στην εκπαίδευση ενηλικών

Οι Εταίροι που συμμετέχουν στην ομάδα έργου θεωρούν ιδιαίτερα σημαντική τη συμμετοχή και των τριών ομάδων, όχι μόνο λόγω του γεγονότος ότι η συμμετοχή των προαναφερθέντων ομάδων θεωρείται απαραίτητη στα περισσότερα στρατηγικά σχέδια των χωρών εταίρων, αλλά και προκειμένου να τους δοθεί η ευκαιρία να συμμετέχουν ενεργά στη διάκριση και αποτύπωση των αναγκαίων πρακτικών.

Αποτέλεσμα 3ο: Ανάπτυξη εγχειριδίου και εκπαιδευτικού υλικού (IO3)

Το επόμενο βήμα είναι να χρησιμοποιηθούν τα δεδομένα από τα δύο προηγούμενα παραδοτέα για να αναπτυχθεί το διδακτικό πλαίσιο και η περιγραφή του προγράμματος για ένα (ακαδημαϊκό) πρόγραμμα σπουδών για το κύριο θέμα του έργου «Συμβουλευτική και ανάπτυξη σταδιοδρομίας για τους εργαζόμενους».

Outcome 4: Course for counsellors and Αποτέλεσμα 4ο: Πρόγραμμα για σύμβουλους και εκπαιδευτές, προσαρμογή και πειραματική εφαρμογή του διδακτικού πλαισίου (IO4)

Αυτό το παραδοτέο έχει ως στόχο την παροχή ενός διδακτικού πλαισίου και προγράμματος για την εκπαίδευση των επαγγελματιών στα πεδία της Συμβουλευτική Σταδιοδρομίας και της Ανάπτυξης Ανθρωπίνων Πόρων. Στόχος είναι να εφοδιαστούν οι επαγγελματίες τόσο του δημοσίου όσο και του ιδιωτικού τομέα με στρατηγικές και υλικό που τους υποστηρίζουν στη διευκόλυνση της ανάπτυξης της σταδιοδρομίας εντός και μεταξύ των οργανισμών. Αυτό το παραδοτέο μπορεί να χαρακτηριστεί ως ένα διατομεακό στοιχείο που γεφυρώνει τα  στάδια δοκιμής και υλοποίησης στην ανώτερη εκπαίδευση και της εφαρμογής στην πράξη.

Αποτέλεσμα 5ο: Ανάπτυξη κέντρου πληροφόρησης  (IO5)

Όλο το σχετικό υλικό που θα συλλεχθεί κατά τη διάρκεια ανάπτυξης των πρώτων τεσσάρων παραδοτέων θα γίνει προσβάσιμο μέσα από την δημιουργία ενός κέντρου πληροφόρησης. Όλες οι σχετικές πηγές και διαθέσιμοι πόροι θα επιλεχθούν, κατηγοριοποιηθούν και καταταχθούν ανάλογα. Σκοπός είναι η παροχή πρόσθετου υλικού σε λέκτορες και σπουδαστές καθώς και σε επαγγελματίες προκειμένου να οργανώσουν και να μορφοποιήσουν τη διαδικασία εκμάθησης. Το κέντρο πληροφόρησης θα παρέχει ποικίλους πόρους και υλικά (π.χ. κείμενα, βίντεο κλιπ, ασκήσεις, παιχνίδια) για λέκτορες, σπουδαστές και εργαζόμενους στα πεδία ΣΑΣ και ΑΑΠ. Κατά τη διάρκεια του έργου, η βάση δεδομένων του κέντρου πληροφόρησης θα επεκταθεί μέσω πρωτόκολλων διαλέξεων, αποτελέσματα ομαδικών εργασιών σπουδαστών, περαιτέρω οπτικοακουστικού υλικού, κ.α.

Αποτέλεσμα 6ο: Διαδικτυακή πύλη (IO6)

Από την έναρξη εργασιών, οι εταίροι θα αναπτύξουν, θα δοκιμάσουν και θα εφαρμόσουν μια διαδικτυακή πύλη η οποία θα λειτουργήσει ως σημείο πληροφόρησης για το έργο, την πρόοδο που σημειώνεται και το κέντρο πληροφόρησης (IO5) μέσω του οποίου οι ομάδες στόχευσης θα μπορούν να έχουν πρόσβαση στα παραδοτέα.

Outcome 7: Piloting, evaluation and reΑποτέλεσμα 7ο: Πιλοτική εφαρμογή, αξιολόγηση και συστάσεις για την υλοποίηση ενός προγράμματος μαθημάτων στον χώρο της  Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης(IO7)

Το τελευταίο παραδοτέο βασίζεται στα αποτελέσματα των προηγούμενων έξι και επικεντρώνεται στην πιλοτική εφαρμογή και αξιολόγηση του προγράμματος που αναπτύσσεται. Στόχος αυτού του τελευταίου βήματος είναι να συστήσει βελτιώσεις με βάση την πιλοτική εφαρμογή των προγραμμάτων ανώτερης εκπαίδευσης σε οργανώσεις και δίκτυα που συνεργάζονται με το πρόγραμμα CONNECT.