Het project kent een aantal projectdoelen. Deze zijn beschreven als zogenaamde ‘Intellectual outcomes’. In totaal zijn er 7 opbrengsten geformuleerd. Deze zijn genummerd als IO1 tot en met IO7. Het betreft de volgende projectopbrengsten

Een literatuurstudie (IO1)

Een van de eerste producten waaraan wordt gewerkt is een overzicht van de belangrijkste theoretische modellen, concepten, veelbelovende best practices en knelpunten op basis van beschikbaar bronnenonderzoek (wetenschappelijke artikelen, maar ook media en andere bronnen). Academische scholing op het gebied van loopbaanbegeleiding en –ontwikkeling in een HRD-context vraagt om een stevig wetenschappelijk fundament en een degelijke ‘body of knowledge’. Het doel van deze ‘intellectual outcome is daarom het samenvatten van de stand van zaken op het gebied van kennisinnovatie en de ontwikkeling van een Hoger Onderwijs curriculum op het genoemde kennisgebied.

Een praktische leidraad voor praktijkinnovatie (IO2)

Na deze inventarisatie van actuele theorie en praktijk wordt een tweede product gevormd door het uitvoeren van een inventariserend onderzoek naar de ervaringen, wensen en behoeften van de doelgroepen van het project:

– Professionals op het grensgebied van loopbaanbegeleiding en HRD.

– Opleiders en trainers binnen beroepoderwijs en –educatie (MBO, HBO en WO)

– Werknemers, studenten, stagiaires en andere deelnemers iaan onderwijs en educatie.

De projectdeelnemers vinden het van groot belang om al deze doelgroepen te betrekken bij haar doelstellingen. Inbreng vanuit deze doelgroepen levert een wezenlijke bijdrage aan kennisontwikkeling en aan het ontwikkelen van een gedragen beleid in de deelnemende partnerlanden.

Ontwikkeling van een didactisch kader en programmabeschrijving met bijbehorende leermiddelen (IO3)

De volgende stap is om vanuit de verzamelde informatie uit IO1 en IO2 een didactisch kader en programmabeschrijving te ontwikkelen voor een curriculum op Bachelorniveau mbt het onderwerp ‘Loopbaanbegeleiding en -ontwikkeling voor medewerkers’.

Ontwikkeling van een leergang voor loopbaanprofessionals, (IO4)

Vervolgens zal een didactisch kader en cursusconcept worden ontwikkeld voor een leergang tbv professionals in het loopbaan- en HRD-veld. Het doel is om professionals in zowel publieke als private omgevingen kennis te laten maken met strategieën en materialen die hen ondersteunen bij het faciliteren van loopbaanontwikkeling binnen en tussen organisaties. Binnen het project kan dit resultaat worden gezien als een sectoroverstijgend element dat een brug slaat tussen de test- en implementatiefase binnen het hoger onderwijs en de implementatie in de praktijk in ondernemingen.

Ontwikkeling van een mediacentrum (IO5)

Alle relevante inhoud (materialen en middelen) verzameld bij de ontwikkeling van de eerste 4 beoogde resultaten van het project zal toegankelijk worden gemaakt door het creëren van een online mediacentre. Alle relevante bronnen worden geselecteerd, gecategoriseerd en gelabeld/geïndexeerd. Het doel is om docenten, studenten en professionals uit het veld te voorzien van die materialen die hen kunnen ondersteunen in het uitvoeren van hun taken. Het mediacentrum zal een verscheidenheid aan middelen en materialen, zoals bijvoorbeeld artikelen, clips, oefeningen, en spelvormen. In de loop van het project zal de database van het mediacentrum verder worden uitgebreid, bijvoorbeeld door middel van presentaties en resultaten van groepswerk van studenten, ander materiaal van de projectpartners en hun netwerken.

Ontwikkeling van een project website (IO6)

Vanaf het begin van het project zal het partnerschap werken aan de ontwikkeling van, het testen en het implementeren van een website dat fungeert als portaal en zoekingang voor informatie over het project, de voortgang en het mediacentrum (IO5) waardoor de doelgroepen van het project toegang kunnen krijgen tot de opbrengsten van het project.

Uitvoeren en evaluatie van een pilot voor een Bachelor lesmodule (IO7)

Het laatste resultaat bouwt voort op de resultaten van de voorgaande zes resultaten en richt zich op het uitvoeren en evalueren van een pilotcursus. Het eindresultaat van deze stap is het leveren van aanbevelingen op basis van de uitgevoerde pilot voor de implementatie van de ontwikkelde modulen in de partnerorganisaties en hun netwerken.