Cilj projekta jeste da kreira niz rezultata. U okviru projekta oni su nazvani produktima intelektualnog rada. Označeni su skraćenicama od IO1- IO7. U okviru projekta razlikujemo sledećih 7 rezultata:

Rezultat 1: Pregled literature (IO1)

Jedan od prvih rezultata projekta na kojima ćemo raditi je pregled teorijskih okvira, inovativne prakse i stvarnih potreba na osnovu uvida u dostupnu literaturu, medije i druge izvore. Akademska obuka iz oblasti karijernog vođenja i razvoja u kontekstu upravljanja ljudskim resursima i razvoja ljudskih resursa, koja će biti razvijena u okviru ovog projekta, zahteva utemeljenost u podacima. Cilj pregleda literature jeste da rezimira stanje inovativnih istraživanja i programa visokog obrazovanja u vezi sa temom projekta: karijerno vođenje i razvoj zaposlenih.

Rezultat 2: Smernice za inovativnu praksu (IO2)

Fokus ovog rezultata (IO2) jeste prikupljanje podataka od strane:

  • karijernih praktičara i
  • zaposlenih u ljudskim resursima,

kako bi se istražila njihova iskustva i stavovi o unapređenju saradnje u pogledu karijernog vođenja i savetovanja u kompanijama.

Prikupljanje podataka je bilo usmereno na sledeća pitanja:

  • Ko su akteri u oblasti karijernog vođenja i savetovanja i oblasti razvoja ljudskih resursa?
  • Kako su oni uključeni u faze profesionalnog razvoja zaposlenih u kompanijama? Kakva povezanost postoji između aktivnosti ove dve grupe profesionalanca?
  • Kakvu ulogu karijerno savetovanje ima u razvoju ljudskih resursa?
  • Kako karijerni praktičari i zaposleni u ljudskim resursima stiču neophodna znanja, veštine i kompetencije da ispune sve svoje uloge, uključujući i savetovanje?
  • Da li je već uspostavljena interakcija, umrežavanje i saradnja između sektora razvoja ljudskih resursa i karijernog vođenja i savetovanja? Koje dobiti se očekuju kao rezultat saradnje?

Kako bi se odgovorilo na ova pitanja, razvijena su dva upitnika, jedan za karijerne praktičare i jedan za zaposlene u ljudskim resursima. Ova dva upitnika sadrže pitanja koja se odnose na iste teme, što je omogućilo istraživanje podudaranja i razlika između grupa. Pored standardizovanih pitanja, upitnici sadrže i otvorena pitanja. Svi partneri su učestvovali u pripremi upitnika na engleskom jeziku. Kako bi se ohrabrila mala preduzeća, agencije za savetovanje i frilenseri da uzmu učešće u anketi, organizacije partneri na projektu su preveli upitnike.

Ukupno je prikupljeno 77 odgovora od strane karijernih praktičara i 79 odgovora zaposlenih u sektoru razvoja ljudskih resursa.

Svaki partner je pripremio izveštaj na osnovu sprovedenog istraživanja. Koordinator istraživanja, Dunavski univerzitet Krems (Austrija) pripremio je sintezu podataka i komparativni izveštaj. Poslednje poglavlje sadrži generalne zaključke sastavljene na osnovu nalaza i istraživanja kao i smernice za razvoj ostalih rezultata u okviru projekta Connect!

Rezultat 3: Razvoj priručnika i resursa za kurs u okviru visokog obrazovanja (IO3)

Sledeći korak je razvoj didaktičkog okvira i opisa programa za (akademski) nastavni plan i program na temu „Karijernog vođenja i razvoja zaposlenih“ upotrebom prethodno prikupljenih podataka iz IO1 i IO2.

Rezultat 4: Razvoj kursa za savetnike i trenere, adaptacija i pilotiranje didaktičkog okvira (IO4)

Ova aktivnost ima za cilj da pruži didaktički okvir i koncept kursa za obuku profesionalaca iz oblasti KViS – a i HR-a. Cilj je da profesionalce u javnom i privatnom sektoru opremi strategijama i materijalima koji im mogu pomoći u facilitaciji karijernog razvoja zaposlenih unutar iste organizacije ili u različitim organizacijama. Unutar projekta ovaj se ishod može posmatrati kao međusektorski element koji povezuje fazu testiranja i primene u visokom obrazovanju i fazu primene u preduzećima.

Rezultat 5: Razvoj medija centra (IO5)

Svi relevantni sadržaji (materijali i resursi) prikupljeni tokom razvoja prva četiri produkta biće dostupni putem kreiranog medija centra. Svi relevantni resursi biće selektovani, kategorisani i označeni/indeksirani. Cilj je da se predavačima i studentima kao i praktičarima omogući dodatni radni materijal za organizovanje i prilagođavanje praktičnog rada sa klijentima. Putem medijskog centra, biće dostupni različiti resursi i materijali (tekstovi, klipovi, vežbe i igre) za predavače, studente i praktičare u oblasti karijernog vođenja i savetovanja i razvoja ljudskih resursa. Tokom trajanja projekta ova baza podataka će se povećavati, na primer putem skripti sa predavanja, na osnovu ishoda rada studenata u grupi i dodatnim video materijalima koje pronađu partneri i njihove mreže.

Rezultat 6: Veb-portal (IO6)

Od početka projekta projektni tim će raditi na razvoju, testiranju i implementaciji veb-portala koji će predstavljati prvi korak ka pristupu svim informacijama o projektu, njegovom napretku i medijskom centru (IO5) – koji će biti dostupan svim ciljnim grupama projekta.

Rezultat 7: Pilotiranje, evaluacija i preporuke za implementaciju kursa u oblasti visokog obrazovanja (IO7)

Poslednja aktivnost projekta temelji se na rezultatima prethodnih šest ishoda i usredsređen je na pilotiranje i evaluaciju razvijenog kursa. Krajnji rezultat ovog koraka je da se na osnovu pilotiranja daju preporuke za sprovođenje kurseva visokog obrazovanja od strane partnerskih organizacija i njihovih mreža.