Cilj projekta jeste da kreira niz rezultata. U okviru projekta oni su nazvani produktima intelektualnog rada. Označeni su skraćenicama od IO1- IO7. U okviru projekta razlikujemo sledećih 7 rezultata:

Rezultat 1: Pregled literature (IO1)

Jedan od prvih rezultata projekta na kojima ćemo raditi je pregled teorijskih okvira, inovativne prakse i stvarnih potreba na osnovu uvida u dostupnu literaturu, medije i druge izvore. Akademska obuka iz oblasti karijernog vođenja i razvoja u kontekstu upravljanja ljudskim resursima i razvoja ljudskih resursa, koja će biti razvijena u okviru ovog projekta, zahteva utemeljenost u podacima. Cilj pregleda literature jeste da rezimira stanje inovativnih istraživanja i programa visokog obrazovanja u vezi sa temom projekta: karijerno vođenje i razvoj zaposlenih.

Rezultat 2: Smernice za inovativnu praksu (IO2)

Nakon uvida u dostupnu literaturu i praksu, sledeća projektna aktivnost ima za cilj prikupljanje informacija o trenutnoj praksi, potrebama i zahtevima ciljnih grupa projekta koju čine:
– eksperti i praktičari karijernog vođenja i savetovanja i zaposleni u ljudskim resursima,
– predavači i treneri u oblasti obrazovanja (visoko obrazovanje i stručno obrazovanje),
– zaposleni, učenici u sistemu stručnog obrazovanja i učesnici u sistemu obrazovanja odraslih.
Projektni tim smatra neophodnim uključivanje sve tri navedene grupe, ne samo zbog činjenice da se učešće ovih grupa smatra ključnim u strateškim planovima većine partnerskih zemalja, već i kako bi im se dala mogućnost da izraze ono što je njima potrebno.

Rezultat 3: Razvoj priručnika i resursa za kurs u okviru visokog obrazovanja (IO3)

Sledeći korak je razvoj didaktičkog okvira i opisa programa za (akademski) nastavni plan i program na temu „Karijernog vođenja i razvoja zaposlenih“ upotrebom prethodno prikupljenih podataka iz IO1 i IO2.

Rezultat 4: Razvoj kursa za savetnike i trenere, adaptacija i pilotiranje didaktičkog okvira (IO4)

Ova aktivnost ima za cilj da pruži didaktički okvir i koncept kursa za obuku profesionalaca iz oblasti KViS – a i HR-a. Cilj je da profesionalce u javnom i privatnom sektoru opremi strategijama i materijalima koji im mogu pomoći u facilitaciji karijernog razvoja zaposlenih unutar iste organizacije ili u različitim organizacijama. Unutar projekta ovaj se ishod može posmatrati kao međusektorski element koji povezuje fazu testiranja i primene u visokom obrazovanju i fazu primene u preduzećima.

Rezultat 5: Razvoj medija centra (IO5)

Svi relevantni sadržaji (materijali i resursi) prikupljeni tokom razvoja prva četiri produkta biće dostupni putem kreiranog medija centra. Svi relevantni resursi biće selektovani, kategorisani i označeni/indeksirani. Cilj je da se predavačima i studentima kao i praktičarima omogući dodatni radni materijal za organizovanje i prilagođavanje praktičnog rada sa klijentima. Putem medijskog centra, biće dostupni različiti resursi i materijali (tekstovi, klipovi, vežbe i igre) za predavače, studente i praktičare u oblasti karijernog vođenja i savetovanja i razvoja ljudskih resursa. Tokom trajanja projekta ova baza podataka će se povećavati, na primer putem skripti sa predavanja, na osnovu ishoda rada studenata u grupi i dodatnim video materijalima koje pronađu partneri i njihove mreže.

Rezultat 6: Veb-portal (IO6)

Od početka projekta projektni tim će raditi na razvoju, testiranju i implementaciji veb-portala koji će predstavljati prvi korak ka pristupu svim informacijama o projektu, njegovom napretku i medijskom centru (IO5) – koji će biti dostupan svim ciljnim grupama projekta.

Rezultat 7: Pilotiranje, evaluacija i preporuke za implementaciju kursa u oblasti visokog obrazovanja (IO7)

Poslednja aktivnost projekta temelji se na rezultatima prethodnih šest ishoda i usredsređen je na pilotiranje i evaluaciju razvijenog kursa. Krajnji rezultat ovog koraka je da se na osnovu pilotiranja daju preporuke za sprovođenje kurseva visokog obrazovanja od strane partnerskih organizacija i njihovih mreža.