Οι 6 διακρατικές συναντήσεις θα λάβουν χώρα στους ακόλουθους χώρους (η σειρά των συναντήσεων είναι ενδεικτική και ενδέχεται να αλλάξει ανάλογα με τις προτιμήσεις των εταίρων).

1η Διακρατική συνάντηση έργου

Μάνχαϊμ, Γερμανία 10/2019

Η πρώτη διεθνής διακρατική συνάντηση εστίασε στους  στόχους, το περιεχόμενο, τα σχέδια και τις συμφωνίες του CONNECT! . Όλα τα παραδοτέα και οι προθεσμίες τους παρουσιάστηκαν και συζητήθηκαν. Τα παραδοτέα IO1 και IO2 έχουν σχεδιαστεί λεπτομερώς. Έγινε μια εισαγωγή στο Erasmus+ και στην οικονομική διαχείριση του έργου. Το χρονοδιάγραμμα των αποτελεσμάτων του έργου προσαρμόστηκε και κοινοποιήθηκε στους εταίρους.

Agenda >>

2η Διακρατική συνάντηση έργου

Διαδικτυακά (λόγο του COVID-19) 04/2020

Στο πρώτο μέρος της συνάντησης κάθε εταίρος έκανε μια περίληψη των πρώτων παραδοτέων IO1 που υποβλήθηκαν στην Aleksandra Đurović. Υποβλήθηκαν ορισμένες παρατηρήσεις και κοινοποιήθηκαν πληροφορίες μεταξύ των εταίρων αναφορικά με τα αποτελέσματα των εθνικών εκθέσεων και των πληροφοριών μεταξύ των χωρών. Στο δεύτερο μέρος της συνάντησης, συζητήθηκαν οι οδηγίες που δόθηκαν από την Monika Petermandl προς  τους εταίρους σχετικά με το IO2 καθώς και τα δεδομένα που συλλέχθηκαν. Πιο συγκεκριμένα, οι ομάδες ενδιαφέροντος για τη συλλογή δεδομένων, η εστίαση των ερωτημάτων της έρευνας και το χρονοδιάγραμμα  για τη συλλογή δεδομένων λόγο των περιορισμών του COVID-19.  Τέλος, παρουσιάστηκαν από την Lea Ferrari οι στόχοι και τα παραδοτέα για το IO3 και συζητήθηκαν εν συντομία μεταξύ των εταίρων.

3η Διακρατική συνάντηση έργου

Online (due to COVID-19) February 18th-19th, 2021

Την πρώτη μέρα της συνάντησης, η Αυστριακοί εταίροι παρουσίασαν τα συγκεντρωτικά αποτελέσματα της διακρατικής έκθεσης του δεύτερου παραδοτέου (IO2). Σε συνέχεια της παρουσίασης, ο κάθε εταίρος επισήμανε ενδιαφέροντα ευρήματα και σχόλια από τις εκθέσεις της χώρας του προκειμένου να συμπεριληφθούν στην τελική διακρατική έκθεση. Στο δεύτερο μέρος της συνάντησης, η συζήτηση εστίασε στο τρίτο παραδοτέο (IO3). Συγκεκριμένα, κάθε εταίρος παρουσίασε το κεφάλαιο για το οποίο είναι υπεύθυνος, συζήτησε τη σύνδεσή του με τη διδακτέα ύλη, και έθεσε ορισμένα θέματα για συζήτηση. Τη δεύτερη μέρα της συνάντησης, η συζήτηση εστίασε σε θέματα που αφορούσαν το τέταρτο (IO4), πέμπτο (IO5) και έκτο (IO6) παραδοτέο. Συγκεκριμένα, οι εταίροι συζήτησαν την πλατφόρμα και προσβασιμότητα στο περιεχόμενο, την καταλογογράφηση του υλικού και έθεσαν νέες προθεσμίες για τα επερχόμενα παραδοτέα.

Agenda >>