De 6 transnationale bijeenkomsten vinden plaats op de volgende locaties (de volgorde van de vergaderingen is voorlopig en kan worden gewijzigd afhankelijk van de voorkeuren van de partners)

De 1ste projectbijeenkomst vond plaats in Mannheim

Duitsland in oktober 2019

De focus van de eerste internationale bijeenkomst lag op doelstellingen, inhoud, plannen en het maken van afsprakenmbt het CONNECT! project. Alle intellectuele outputs en hun deadlines werden gepresenteerd en besproken. Afspraken over de ontwikkeling van IO1, IO2 zijn in detail uitgewerkt. Er werd een inleiding gegeven op Erasmus+ en de financiële administratie van het project. De tijdlijn voor de projectresultaten werd aangepast en gedeeld met partners.

Agenda >>

De 2de projectbijeenkomst vond online plaats (ivm COVID-19) in april 2020

In het eerste deel van de bijeenkomst vatten alle partners hun nationale rapporten samen die zijn beschreven in het kader van de eerste projectdoelstelling (IO1). Er werden enkele opmerkingen gemaakt en aan de partners werd informatie verstrekt over de resultaten van de nationale verslagen In het tweede deel van de vergadering werden instructies gegeven aan de partners over de ontwikkeling van het survey dat wordt uitgevoerd in het kader van de tweede projectdoelstelling (IO2). Hierbij is ingegaan op het doel van het onderzoek, de doelgroep, de onderzoeksvragen en het tijdpad voor de uitvoering ervan. Ook is ingegaan op de consequenties van COVID-19 voor het onderzoek. Tot slot werden de doelstellingen en beoogde uitkomsten voor IO3 gepresenteerd en kort besproken tussen partners.

De 3de projectbijeenkomst

Online (due to COVID-19) February 18th-19th, 2021

Op de eerste dag van de bijeenkomst presenteerden de leden van het Oostenrijkse team de resultaten van de synthese uit het  transnationale IO2-rapport. Na de presentatie gaven de verschillende partners een toelichting op de meest interessante bevindingen en opmerkelijke quotes uit hun IO2-rapporten op basis van hun relevantie voor de definitieve versie van het transnationale verslag.

In het tweede deel van de bijeenkomst was het gesprek gericht op de bespreking van de laatste versies van de units van IO3. Elke partner presenteerde zijn unit, besprak de verbinding met de overkoepelende doelstellingen van het curriculum en stelde punten voor discussie vast.

Op de tweede dag stond de bijeenkomst in het teken van thema’s aangaande IO4, IO5 en IO6. De partners gingen daarbij met name in op het online platform en de toegankelijkheid van de inhoud en het catalogiseren van materialen van het media centre. Tenslotte wer4den nieuwe deadlines afgesproken de nog te ontwiokkelen IO’s.

Agenda >>